szkody

Czy będą nowe zasady szacowania szkód łowieckich?

Za szacowanie szkód łowieckich oraz ustalanie wysokości odszkodowań odpowiadać będą wojewodowie, a nie, jak teraz, myśliwi – zakłada projekt noweli prawa łowieckiego złożony w Sejmie. Powstać ma też fundusz odszkodowawczy z udziałem pieniędzy z budżetu państwa.

projekt_poselski_prawołowieckie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za szacowanie szkód oraz wypłatę odszkodowań odpowiadają wyłącznie koła łowieckie. W projekcie zaproponowano, aby to komisje przy wojewodzie, z udziałem zainteresowanych stron, czyli rolników i myśliwych dokonywały wyceny szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, „do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania jest obowiązany, działający w imieniu Skarbu Państwa, wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód”. – Natomiast wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, a także ustalenie wysokości odszkodowania właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu na wystąpienie tych szkód wójta, burmistrza i prezydenta, który przekazuje go właściwemu wojewodzie.

Właściciele i posiadacze gruntów rolnych oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego będą mogli wnieść zastrzeżenia do protokołu ws. odszkodowania.

W projekcie noweli zaproponowano ponadto utworzenie specjalnego funduszu odszkodowawczego, z którego wypłacane byłyby pieniądze dla poszkodowanych rolników. Na budżet funduszu miałby się składać pieniądze z kół łowieckich, a także z budżetu państwa.

Jeżeli koła łowieckie nie będą wykonywać swoich zadań (planów łowieckich), będą płacić większe składki, ale same składki od kół mogą nie wystarczyć na wypłatę odszkodowań dlatego potrzebny jest udział pieniędzy budżetowych. Zwierzyna łowna należy do Skarbu Państwa, dlatego państwo powinno partycypować w wypłacie odszkodowań.

Dysponentem funduszu będzie wojewoda. Jak szacują autorzy projektu, roczna dopłata budżetowa do tego funduszu wynosiłaby ok. 30 mln zł.

W uzasadnieniu czytamy ponadto, że kwota wypłaconych odszkodowań w obwodach dzierżawionych i zarządzanych przez Polski Związek Łowiecki w latach 2014-2015 wyniosła ponad 62 mln zł. Za lata 2013-2014 było to ponad 75 mln zł.